Social Icons

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Δ.Βέττας επί του Ν/Σ "Ενεργειακές Κοινότητες" του Υπ. Περ/ντος-17.1.2018 (VIDEO)


Βέττας
Λαμία, 17/01/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σήμερα, στις 17 Ιανουαρίου 2018 στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στα πλαίσια της συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτριος Βέττας τοποθετήθηκε επί των υπό συζήτηση διατάξεων.

Μιλώντας ο Δημήτριος Βέττα, μεταξύ άλλων, προέθεσε τις ακόλουθες σκέψεις και απόψεις:


«Το νομοσχέδιο αποτελεί την υλοποίηση της τοπικής συνεργασίας ως εισροής στην τεχνολογική αναβάθμιση και επιχειρηματικότητα, που αφορά στην ορθή αξιοποίηση της ενέργειας, η οποία συνιστά πρωταρχικό συντελεστή της παραγωγικής δυνατότητας και βιωσιμότητας του κοινωνικού συνόλου καθώς και των σκοπών του παρόντος σχεδίου νόμου.

Δυο έννοιες χαρακτηρίζουν το σχέδιο νόμου. Η Ενέργεια και η Κοινότητα, οι οποίες ορίζουν πλέον ένα νέο λειτουργικό σύστημα με ανταγωνιστικό και αποκεντρωτικό στίγμα στην αγορά.

Οι σχέσεις των συντελεστών και των λειτουργιών του συστήματος αυτού περιγράφονται στις εν λόγω διατάξεις και κυρίως διέπονται από τα ακόλουθα:

α) Μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στη σύσταση της συνεργασίας σε σχέση με τους υφιστάμενους συνεταιρισμούς,

β) παροχή οικονομικών και θεσμικών κινήτρων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων συνεργασιών στην αγορά της ενέργειας,

γ) δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών μορφολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών με σκοπό την ενεργειακή τους χρήση,

δ) χρησιμότητα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των οικονομικά ασθενών νοικοκυριών της χωρικής αρμοδιότητας της Ενεργειακής Κοινότητας

και ε) δυνατότητα τόσο της υποβοήθησης νεοφυών επιχειρήσεων όσο και της σταθεροποίησης των υπαρχουσών οικονομικών δραστηριοτήτων, αφού δημιουργείται περιβάλλον για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με τις νέες διατάξεις του σχεδίου, εγκαθιδρύεται μια ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας όπου η σύναψη των συνεργασιών και η διάχυση της γνώσης πρωταγωνιστούν προς τον σκοπό της άμεσης ανάπτυξης του κλάδου της Ενέργειας. Παρέχονται πλέον τα κίνητρα για καινοτομία, δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου, παροχή κεφαλαίων και χρηματοδότησης, δημιουργία γνώσης και αξιοποίηση των μελετών και της εμπειρίας πανεπιστημίων, ινστιτούτων και φορέων».

Στη συνέχεια ο κος Βέττας παρέθεσε παραδείγματα εφαρμογών του νομοσχεδίου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προτάσεις επίλυσης θεμάτων που απασχολούν τον νομό Φθιώτιδας και οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων και να γίνουν παραγωγικό έργο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμης τοπικής επιχειρηματικότητας και στη μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα προτάθηκε σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων του νομού και επισημάνθηκε η ανάγκη αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής μέσω συστήματος τηλεθέρμανσης προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης του οικιστικού ιστού του νομού, προς τον σκοπό της ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία θα αποτελέσει θεμέλιο για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής:

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Η θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς. Στη βιομηχανία, σε αγροτικές δραστηριότητες, στη θέρμανση και ψύξη κτιρίων, κάνοντας χρήση ενός μικρού συστήματος τηλεθέρμανσης σε οικισμό ο οποίος βρίσκεται κοντά στη μονάδα επεξεργασίας.

Το παράδειγμα αυτό προτείνει λύση σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελαιοπαραγωγικού κλάδου, σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των ελαιοτριβείων. Θέμα επίκαιρο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο αφού η ατομική διαχείριση των αποβλήτων του κάθε ελαιοτριβείου δύσκολα υφίσταται, καθότι ο περιβαλλοντικός εκσυγχρονισμός των πολυάριθμων υπαρχόντων μικρών ελαιοτριβείων είναι πολλές φορές οικονομικά μη προσιτός, με συνέπεια την ύπαρξη περιστατικών μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας όπου η ελιά κυριαρχεί στην πρωτογενή παραγωγή θα μπορούσε να δημιουργηθεί Ενεργειακή Κοινότητα με μέλη τους φορείς των ελαιοτριβείων μιας περιοχής, τη συμμετοχή των χωρικά αρμοδίων ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Περιφέρειας και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων που θα προσφέρουν την τεχνογνωσία και θα συμβάλουν ενδεχομένως στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του έργου.

Εξυπακούεται ότι η παραπάνω λύση είναι μια από τις πολυάριθμες τεχνικές μεθόδους για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Η έλλειψη μέχρι σήμερα θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των προαναφερομένων φορέων παρεμπόδιζε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων.

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ –ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό γεωθερμικών πεδίων. Η ενεργειακή εκμετάλλευση των πεδίων αυτών αποτελεί ανάγκη και ταυτόχρονα υποχρέωση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νομός Φθιώτιδας από τον οποίο προέρχομαι, όπου η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, θα εξυπηρετούσε μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της περιοχής σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης, μέσω ενός συστήματος τηλεθέρμανσης, γεγονός που θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την τουριστική ιαματική ανάπτυξη της περιοχής.

Η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με μέλη τους χωρικά αρμοδίους ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Περιφέρεια καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το εν λόγω έργο, θα οδηγήσει μέσω της βέλτιστης αποδοτικότητας του ενεργειακού πόρου, προς το σκοπό της ανάπτυξης, ήτοι οικονομικής, τουριστικής, κοινωνικής κλπ. που προβλέπει, αποβλέπει και προωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου».

Ενόψει των προεκτεθέντων, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, μετά βεβαιότητας θα αποτελέσει βασικό θεμέλιο για την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας της χώρας μας μέσω της τοπικής, συλλογικής και ορθολογικής διαχείρισης της Ενέργειας.


ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΕΤΤΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative