Social Icons

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

ΣΤΥΛΙΔΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 13 υδρονομέων και ενός επόπτη στο Δήμο ΣτυλίδαςΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 4. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 6. την υπ’ αριθ. 13/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων (ή εποπτών υδρονοµέων), ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η αµοιβή του κάθε οργάνου. 7.


Την υπ’αριθµ.1060/27189/02-03-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α:ΩΚ5ΓΟΡ10-ΕΝ5). 8. Την υπ’αριθµ. 361/19-01-2017 βεβαίωση του προϊσταµένου της Οικον. Υπηρεσίας, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στο πρσ/σµό του ∆ήµου οικον. έτους 2017.

 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2017, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 14-03-2017 έως 24-03-2017 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδιοι υπάλληλοι, Στεργίου Βασίλειος & Κρικζώνη Βασιλική).

1. Αριθµός θέσεων 

 Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 13/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

 Επόπτης υδρονοµέας άρδευσης, ένας (1) & Υδρονοµείς άρδευσης, δεκατρείς (13)

• Ένας (1) επόπτης υδρονοµέας και Τρεις (3) υδρονοµείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα ∆ηµοτικής Κοινότητας Στυλίδας.
• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα της Τοπικής Κοινότητας Ανύδρου.
• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας.
• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Καραβοµύλου.
• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχινού.
• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκερασιάς.
 • Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Ραχών.
 • Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχλαδίου.
• ∆ύο (2) υδρονοµείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιάς. • Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Μύλων.

2. Αρδευτική περίοδος 

 Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 13/2017 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01-05-2017 έως 31-10-2017. 3.

Απαιτούµενα Προσόντα 

 Για να εκλεγεί κάποιος επόπτης ή υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο έτος ή μέχρι το 65ο έτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
γ. Προκειµένου περί επόπτη υδρονοµέα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Γ΄ Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει έως το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου).

∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητας του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Οι τιµωρηθέντες κατά την προηγούµενη αρδευτική περίοδο για αδικήµατα που συνεπάγονται την ποινή της απόλυσης.
∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.
Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

4. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 

 α) Αίτηση συµµετοχής – προτίµησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυµούν να απασχοληθούν.
 β) Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας.
 γ) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
 δ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραµµατικών γνώσεων του υποψηφίου, µόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτη.
 ε) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ' ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισµό.
στ) Βεβαίωση του ∆ήµου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί εµπειρίας στην άρδευση και αν γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.

 Τα υπ’αριθµ. γ΄ και ε΄ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
 Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσµία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.

 5. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων 

 Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Στυλίδας.
 Ο διορισµός των υδρονοµικών οργάνων γίνεται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
 Οι αποδοχές των εκλεγµένων υδρονοµικών οργάνων θα καθορισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) και της υπ’ αριθµ. πρωτ.2/31029/∆ΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών.

6. Καθήκοντα υδρονοµέων 

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό άρδευσης.
β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, µέχρι της, σε έκαστο αρδευόµενο κτήµα, έκχυσής τους.
 γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείµενα αδικηµάτων.
στ.Η άµεση γνωστοποίηση αρµοδίως κάθε αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξη των αγροτικών κτηµάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτά.

 Καθήκοντα επόπτη

α. Προΐσταται των υδρονοµέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του µηχανισµού της άρδευσης.
β. Ασκεί και τις αρµοδιότητες υδρονοµέα ή υδροχωριστού, έχοντες και όλες τις ευθύνες των οργάνων αυτών.

7. ∆ηµοσίευση πρόσκλησης

 Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής µε ανάρτηση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

8. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Στυλίδας 

- Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α,
Τηλέφωνο 2238350109 FAX. 2238022572.
 Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative