Social Icons

Σάββατο 7 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝO ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2011
2. Το άρθρο 58 του Ν.3966/2011
2. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
3. την υπ’ αριθ. 2/11/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης
και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων (ή
εποπτών υδρονομέων), ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η
αμοιβή του κάθε οργάνου.
4. Την υπ’αριθμ. 1665/34137/20-03-2012 εγκριτική απόφαση της Γενικής
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους
όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την
05/04/2012 έως την 11/04/2012 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Στυλίδας, αρμόδια υπάλληλος Βασιλική
Κρικζώνη).
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 2/11/2012 απόφαση του, καθόρισε
τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων ως
εξής:

Α. Υδρονομείς ένδεκα (11) άτομα
Β. Επόπτης υδρονομέας (1) άτομο
• Δύο (2) υδρονομείς και (1) επόπτης υδρονομέας προορίζονται για τα
αρδευτικά δίκτυο Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας & Τοπικής Κοινότητας
Ανύδρου
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Νεράιδας
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Καραβομύλου
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Αχινού
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Παλαιοκερασιάς
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Ραχών
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Αχλαδίου
• Δύο (2) υδρονομείς προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Σπαρτιάς
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής
Κοινότητας Μύλων
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 2/11/2012 απόφασή του την
αρδευτική περίοδο από 01/04/2012 έως 30/10/2012
Η διάρκεια εργασίας του επόπτη υδρονομέων και των λοιπών υδρονομέων
ορίζεται από πρόσληψής τους μέχρι 30-10-2012
Οι αποδοχές τους έχουν καθορισθεί για τον επόπτη υδρονομέων στο ποσό των
1.350,00 € και των υδρονομέων άρδευσης στο ποσό των 1.050,00 €, έκαστος για
κάθε μήνα.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ. Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό
της 4ης δημοτικού.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα


Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται
όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία
εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της
γέννησης.
γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου, μόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτου υδρονομέων.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα
μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Τα υπ’αριθμ. β και δ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία μας.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των
πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται
όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από
του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η
προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να
είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του
διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της
αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

9. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις
έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η
επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των
αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την
καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο
υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων
απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας.
Καθήκοντα επόπτη υδρονομέων
Ο επόπτης υδρονομέων:
α. Προΐστανται αμέσως των υδρονομέων, φέροντες την ευθύνη της καλής
λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την δικαιοδοσία
αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
β. Ασκεί εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως ή υδροχωριστού, υπέχοντες
ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
10. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση
αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο Δικτυακό τόπο
ειδικού σκοπού του Δήμου Στυλίδας http://sites.diavgeia.gov.gr/stylida
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Στυλίδας - Γραφείο Ανθρωπίνου
Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300
ΣΤΥΛΙΔΑ, Τηλέφωνο 2238350140 FAX. 2238022572.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative